Die vrouwen zijn niet jouw vijand

Die vrouwen zijn niet jouw vijand

Geschreven door Gerdina 17 juli, 2019

Onlangs las ik dit citaat:

‘Die vrouwen zijn niet jouw vijand. Onthoud dat de duivel komt om te
stelen, te doden en te vernietigen. Sta naast die vrouwen en bestrijd het kwade door het goede te
doen.’

Klinkt dit je soms bekend in de oren? Paulus schrijft in de Romeinenbrief: ‘Laat het kwade u niet overwinnen maar overwin het door het goede te doen.’

Euodia en Syntyche

Bovenstaand citaat doet me denken aan de twee vrouwen waarover wordt geschreven in de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 4. Ze heten Euodia en Syntyche en maken deel uit van de kerk in Filippi. Paulus roep hen in de brief op om in harmonie met elkaar te leven en hun meningsverschillen bij te leggen. Hij schrijft: ‘Euodia en Syntyche vraag ik het eens te worden in de Here. Aan u, mijn toegewijde reisgenoot [Syzygos] vraag ik hun te helpen. Deze vrouwen hebben zich immers met mij ingespannen om het goede nieuws bekend te maken, net als Clemens en mijn andere medewerkers van wie de namen staan opgeschreven in het Boek des Levens.’ (Filippenzen 4:2-3).

We komen de namen van deze vrouwen niet meer tegen in de Bijbel, maar deze twee verzen spreken boekdelen.
De hele Schrift is door Gods Geest geïnspireerd en de Heer leert ons veel over deze situatie.

Uit het oog verloren wat het belangrijkste is

Paulus vertelt niet wat er eigenlijk speelt tussen Euodia en Syntyche. De reden waarom hun relatie verstoord is en zij voortdurend met elkaar ruziën doet er eigenlijk niet toe. Waar het om gaat is dat zij daardoor de deur hebben opengezet zodat satan de kans krijgt binnen te komen. Daardoor is chaos en verdeeldheid tussen de vrouwen ontstaan. In dergelijke situaties gebeurt het al gauw dat boosheid, bitterheid en wrok de kop opsteken, die vervolgens wortelen in het hart waardoor het conflict niet wordt opgelost.

Euodia en Syntyche zijn medearbeiders geweest in de verkondiging van het evangelie, maar zij verloren uit het oog wat het belangrijkste was – namelijk JEZUS en aan anderen vertellen over het evangelie! Het zou best kunnen dat ze meer daar zichzelf keken of naar elkaar. Vaak werkt dat wedijver in de hand en dan beginnen mensen elkaar te bestrijden, waardoor relaties verbroken worden. Al gauw zijn ze vergeten dat ze aan dezelfde kant staan, dat ze deel uitmaken van hetzelfde team en hetzelfde doel nastreven.

Lysa Terkeurst schrijft er heel mooi over:

‘In Gods ogen staan mensen niet tegenover elkaar. Mensen staan aan de ene kant en satan aan de andere kant. Wanneer wij iemand naar beneden halen of bekritiseren, dan brengen wij geen balans wat betreft verschil in inzicht. Integendeel, dan zijn wij juist bezig één kant van de weegschaal te laten doorslaan. Satan vindt het heerlijk als wij – door elkaar naar beneden te halen – zijn werk voor hem doen. Het geheim om op een goede manier om te gaan met meningsverschillen is dat we ons bewust blijven van het feit dat wij niet elkaar moeten bestrijden maar dat onze strijd gericht is tegen satan.  Hij is de echte vijand.’

De Schrift is duidelijk: ‘ Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen.’ (Efeziërs 6:12-13)

Een prachtig geschenk van God

We moeten de satan geen ruimte geven en hem ook niet het plezier gunnen om toe te zien hoe wij elkaar naar beneden halen. We hebben elkaar juist nodig. Een kerkelijk lichaam, een gemeente, is een prachtig geschenk van God, zoals Paulus dit zo mooi beschrijft in de brief aan de Korintiërs. Daar zegt hij: De wijze waarop God ons lichaam heeft gemaakt, staat model voor ons samenleven als gemeente; elk lichaamsdeel is afhankelijk van een ander deel. De delen die wij noemen maar ook de delen die wij niet noemen; de delen die wij zien en de delen die wij niet zien. Als één deel pijn heeft, dan zijn de andere erbij betrokken, maar ook in de genezing. Als één tot bloei komt, delen de anderen in de vreugde daarover. Jullie zijn het lichaam van Christus, zo werkt het lichaam en zo zijn jullie. Dat moet je nooit vergeten.                                            (vertaald uit The Message, naar 1 Korintiërs 12:25-31)

Val niet voor de leugens van de vijand

Laten we elkaar dus opbouwen en voortdurend bemoedigen. Door gebruik te maken van onze gaven en talenten die we van God hebben gekregen kunnen we samen onze krachten bundelen en ze inzetten om Zijn wonderbare, heilige naam te eren – dat is ons doel – om Hem te verheerlijken in alles. We moeten ervoor oppassen dat we dat niet uit het oog verliezen door de geslepen, misleidende tactieken van satan. Het is belangrijk dat we altijd waakzaam zijn en ons ervan bewust blijven hoe verdorven hij is. Weet Wie de Waarheid is, zodat je niet valt voor de leugens van de vijand. Vergeet niet dat wij een zijn met Hem – onze Heer, onze Verlosser, onze Koning, onze Redder Jezus Christus.

Tenslotte wil ik deze verzen uit Filippenzen 2:1-4 met je delen: Als u door uw verbondenheid met Christus zozeer bemoedigd en liefdevol getroost wordt, als u door de Geest één bent met elkaar, als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat, maak mij dan helemaal gelukkig door eensgezind te zijn, elkaar lief te hebben, één van hart en ziel te zijn en naar echte eenheid te streven. Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken, maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf. Denk niet alleen aan uw eigen belang, maar ook aan dat van anderen.
AMEN!

Lees ook: Herstel van vrouwen

You may also like